Reorganizare/ Insolventa
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

Glosar de Termeni

Acceptarea ofertei castigatoare - Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala - organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asezaminte culturale – institutii publice sau persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfasoara activitati în domeniul cultural, de informare si educatie permanenta, reprezentând servicii culturale de utilitate publica, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie.

Asociatie de dezvoltare intracomunitara - Structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

Autoritate de Management - Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional.

Avans - Sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale.

Axa prioritara - Una dintre priorităţile selecţionate de autoritatea de gestionare a programului operaţional în cauză sau în cadrul responsabilităţii sale în conformitate cu criterii stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicate de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine

Beneficiar – persoana juridica/ persoana fizica autorizata care a realizat un proiect de investitii si care a încheiat un contract de finantare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de finantare – reprezinta solicitarea completata electronic pe care potentialul beneficiar o înainteaza pentru aprobarea contractului de finantare a proiectului de investitii în vederea obtinerii finantarii nerambursabile;

Contributia privata – o suma de bani care reprezinta implicarea financiara obligatorie a persoanei care solicita fonduri nerambursabile si pe care trebuie sa o utilizeze în vederea realizarii propriului proiect de investitii. Contributia privata reprezinta un anumit procent din valoarea eligibila a proiectului de investitii, variabil în functie de categoria de beneficiary eligibili si de tipul investitiei propuse spre finantare. Contributia privata trebuie sa acopere diferenta dintre cofinantarea publica (fondurile europene nerambursabile) si valoarea eligibila a proiectului. Contributia privata poate fi asigurata fie din surse proprii, valabil în cazul potentialilor beneficiari care detin deja fondurile necesare pentru contributia financiara, fie din venituri provenite din sponsorizari, donatii si legate20, etc. dovedite în conditiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinantarii private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potentialii beneficiari nu detin fondurile necesare pentru contributia financiara proprie, dar îndeplinesc conditiile contractarii unui credit bancar.

Cofinantarea publica – reprezinta fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investitie prin FEADR; aceasta este asigurata prin contributia Uniunii Europene si a Guvernului României;

Drept de proprietate - dreptul unei persoane de a se bucura si dispune de un bun fizic în mod exclusiv si absolut, concretizat prin contract de vânzare cumparare, extras de carte funciara, titlu de proprietate sau orice alt act juridic care atesta proprietatea bunului conform legislatiei în vigoare;

Drept de concesiune - Contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, pe cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar (care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa) dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevente;

Eligibil – care îndeplineste criteriile si conditiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finantare si Contractul de Finantare pentru FEADR;

Evaluare – actiune procedurala prin care documentatia pentru care se solicita finantare este analizata pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate si pentru selectarea proiectului în vederea contractarii;

Fisa masurii – descrie motivatia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele masurii, aria de aplicare si actiunile prevazute, tipul de investitie, mentioneaza categoriile de beneficiar si tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investitii încadrate în aria de finantare a Masurii 121 si care nu trebuie returnate – singurele exceptii sunt nerespectarea conditiilor contractuale si nerealizarea investitiei conform proiectului aprobat de APDRP;

Investitie noua cuprinde lucrarile de constructii-montaj, utilaje, instalatii, care se realizeaza pe amplasamente noi pentru constructiile existente carora li se schimba destinatia sau pentru constructii apartinând exploatatiilor carora li s-au retras autorizatiile de functionare si nu-si schimba destinatia initiala;

Masura – defineste aria de finantare prin care se poate realiza cofinantarea proiectelor (reprezinta o suma de activitati cofinantate prin fonduri nerambursabile;

Micro-întreprindere - întreprinderea care are mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2 milioane Euro. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care detine cel putin statutul de persoana fizica autorizata.

Micro-întreprindere nou înfiintata (start-up) O micro-întreprindere este considerata nou înfiintata (start-up) daca este înfiintata în anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a înregistrat activitate pâna în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Mijloace de transport specializate – reprezinta autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute; vehicule care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipemente speciale, conform HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modernizarea – cuprinde lucrarile de constructii si instalatii privind retehnologizarea, reutilarea si refacerea sau extinderea constructiilor aferente unitatilor în functiune si cu autorizatii de functionare valabile, fara modificarea destinatiei initiale;

Natura 2000 – retea ecologica de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de conservare (sit/zona protejat(a) pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar si/sau a populatiilor speciilor de interes comunitar, altele decât pasarile salbatice, în conformitate cu reglementarile comunitare, prescurtat SAC) si arii de protectie speciala avifaunistica (sit/zona protejat(a) pentru conservarea speciilor de pasari salbatice, în conformitate cu reglementarile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001
(pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice);

Potential beneficiar – persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibila (care îndeplineste toate conditiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat înca un contract de finantare cu APDRP;

Politica Agricola Comuna (PAC) – este un set de reguli si mecanisme care
reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeana si care acorda o atentie crescânda dezvoltarii rurale. Are la baza preturi comune si organizari comune de piata;

Proiect integrat – presupune combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni diferite din cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii.

Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care depune si, în cazul în care cererea va fi selectata, semneaza contractul de finantare si care trebuie sa aiba si responsabilitati si putere decizionala din punct de vedere financiar în cadrul societatii;

Spatiul rural – totalitatea comunelor ca unitati administrativ – teritoriale, împreuna cu satele componente;

Valoare eligibila a proiectului – reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrari care se încadreaza în Lista cheltuielilor eligibile precizata în prezentul manual si care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinantare publica si privata se calculeaza prin raportare la valoarea eligibila a proiectului;

Valoarea neeligibila a proiectului – reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii si/sau lucrari care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizata în prezentul manual si, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinantare publica; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de catre beneficiarul proiectului;

Valoare totala a proiectului – suma cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrari;

Zona omogena – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/ socio-economic/al specificitatii activitatilor desfasurate în zona respectiva (activitate viticola, mestesugareasca, floricola etc);

Inapoi