Reorganizare/ Insolventa
Fonduri Europene Arad
Contabilitate
Consultanta
Euroconsult Arad Euroconsult

2.1. Falimente/Lichidări judiciare

Principiile care guvernează activitatea noatră în procedurile de faliment:

 1. Principiul celerităţii procedurilor de insolvenţă -  este prevăzut expres de către art. 5, alin. (2) din Legea nr. 85/2006, care instituie obligativitatea efectuării cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de această lege pentru toate organele care aplică procedura, astfel cum sunt prevăzute de către alin. (1) al aceluiaşi articol.

Semnificative pentru modul de aplicare al principiului celerităţii sunt următoarele activităţi:

 • valorificarea activelor în termen redus
 • închiderea în termen scurt a procedurilor de faliment faţă de societăţile fără bunuri
 1. Principiul maximizării averii debitorului - deşi acest principiu nu este expres reglementat de către Legea nr. 85/2006, el poate fi dedus din mai multe texte ale legii, fiind în concordanţă cu scopul primordial al acesteia. Astfel, societatea noastră a depus şi depune toate eforturile pentru valorificarea activelor debitorilor la un preţ cât mai mare, de preferinţă chiar situat deasupra valorii de evaluare a acestor active şi urmăreşte în mod eficient recuperarea creanţelor din averea debitorului sau a sumelor de bani transferate de către acesta anterior deschiderii procedurii.
 2. Rezolvarea problemei sociale - din ansamblul prevederilor Legii nr. 85/2006, se instituie pentru lichidatorul judiciar obligaţia respectării şi ocrotirii intereselor tuturor creditorilor, deci inclusiv pe cele ale foştilor angajaţi ai debitorului, în ceea ce priveşte salariile lor restante. Din aceste prevederi rezultă, aşadar, obligaţia practicianului în insolvenţă de a se implica în rezolvarea problemei sociale descrise mai sus, iar unul dintre criteriile de apreciere a eficienţei activităţii sale în general o constituie gradul de succes atins în rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă pe parcurs.
 3. Principiul procedurii concursuale – conform art. 2 din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, scopul acestei proceduri este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului”. Astfel, lichidatorul judiciar trebuie să acorde o atenţie egală tuturor creditorilor şi să adopte o poziţie echidistantă şi echilibrată faţă de creditori şi faţă de toţi ceilalţi participanţi la procedură.
 4. Principiul respectării prevederilor legale – societatea noastră îşi desfăşoară activităţile aferente calităţii de practician în insolvenţă cu respectarea şi aplicarea riguroasă a legislaţiei din domeniu

Legislaţie incidentă în materie:

 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • Legea 83/1998 completată şi modificată, privind falimentul băncilor
 • O.G. nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • Legea nr. 32/2000 completată şi modificată, privind  societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • Regulamentul CE nr.1346/2000

 

2.2 Lichidări administrative/voluntare

Procedura de drept comun prevăzută de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale

În cadrul Legii societăţilor comerciale, un titlu de o importanţă deosebită este acela referitor la lichidarea acestor entităţi juridice. Atenţia pe care legiuitorul român o acordă acestei instituţii este determinată de interesul pe care asociaţii îl au pentru împărţirea avutului social la constituirea căruia au contribuit, dar, în egală măsurăşi de interesul creditorilor societăţii dizolvate precum şi creditorii asociaţilor.

Încetarea existenţei societăţii comerciale presupune realizarea unor operaţii care să aibă ca rezultat nu numai încetarea personalităţii juridice ci şi lichidarea patrimoniului societăţii, prin exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sociale.

Rolul lichidatorului în operaţiunille de lichidare a societăţilor comerciale constă  într-un ansamblu de operaţiuni care au ca scop terminarea operaţiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societăţii, încasarea creanţelor societăţii, transformarea bunurilor societăţii în bani, plata datoriilor societăţii şi împărţirea activului net între asociaţi.

În îndeplinirea activităţii de lichidator, societatea noastră urmăreşte satisfacerea intereselor creditorilor şi ale asociaţilor/acţionarilor, parcurgând etapele legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi anume:

 • Înlocuirea administratorilor societăţii cu lichidatorul numit de asociaţi/acţionari
 • Efectuarea lichidării
 • Repartizarea activului net către asociaţi
 • Liberarea lichidatorilor – dupa aprobarea bilantului final al lichidarii/repartizarii  activului net intre asociati
 • Radierea (înmatriculării) societăţii din registrul comerţului, (pe baza certificatului fiscal) ceruta de lichidator - momentul radierii atrage încetarea personalităţii juridice a societăţii comerciale.
 • Depunerea registrelor societăţii pentru păstrare

Pentru ca o procedură de lichidare administrativă/voluntară să fie încununată de succes trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, două condiţii esenţiale:

 • o bună colaborare între asociaţii/acţionarii socetăţii coroborată cu buna colaborare dintre asociaţii/acţionarii şi cenzorii socetăţii, pe de o parte, şi lichidatorul numit în procedură pe de altă parte
 • acoperirea integrală a pasivului societăţii, în caz contrar existând riscul deschiderii procedurii falimentului.

Procedura specială de lichidare voluntară prevăzută de Legea nr. 137/2002, OUG nr. 88/1997 şi HG nr.577/2002 privind normele metodologice de aplicare a acestor acte legale

Lichidarea voluntară a societăţilor comerciale la care statul, prin instituţiile sale, deţine 50%+1 din valoarea capitalului social este guvernată de normele speciale şi derogatorii ale O.U.G. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobată prin Legea nr.44/1998 şi Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Deşi principiile care guvernează această formă specială de lichidare sunt identice cu cele consacrate prin normele de drept comun reglementate de legea societăţilor comerciale, se constată că în acest caz special se regăsesc o serie de derogări şi norme cu caracter special, destinate a asigura celeritate şi transparenţă procedurii de lichidare, precum şi a răspunde deopotrivă intereselor economice ale comercianţilor, dar şi intereselor generale ale statului român.

Finalitatea declarată a legii 137/2002 este aceea de accelerare a privatizării. În acest context, lichidarea voluntară nu trebuie privită ca o ultimă soluţie de satisfacere a creanţele creditorilor, ci ca o alternativă la metodele de privatizare existente.
Conceptul de privatizare prin lichidare », atât de controversat şi paradoxal, hulit de unii şi susţinut de alţii, rămâne, dincolo de rezultatele concrete, o provocare atât pentru acţionarii care decid să încerce această variantă cât şi pentru practicianul chemat să dea substanţă şi concreteţe acestui concept.

Legislaţie incidentă în materie:

 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale
 • O.U.G. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • H.G. nr. 577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 88/1997 si a Legii 137/2002

Inapoi